Stadgar

§ 1.

Skintebo Gille är en ideell förening som har till uppgift att verka för nytta, nöje och gemensam trevnad för invånarna i Skintebo.

§ 2.

Ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen. Medlemskapet skall därefter bekräftas av styrelsen. Medlem kan, om särskilda skäl föreligger, av årsmötet uteslutas ur Gillet. Medlemsmatrikel skall föras.

§ 3.

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet. Familj, oberoende av antalet familjemedlemmar, räknas ur såväl avgifts- som röstesynpunkt som en medlem. Röstande eller innehavare av fullmakt skall vara fyllda 18 år.

Medlem som ej betalar årsavgift under två på varandra följande år anses ha utträtt ur Gillet.

§ 4.

Gillets intressen företräds av styrelsen. Mandattiden för styrelsen utgör två år, varav ordföranden, kassör, intendent samt en styrelseledamot väljs ena året. Vice ordföranden, sekreterare samt en styrelseledamot andra året. Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Vid styrelsemöten fattas beslut med enkel majoritet. Styrelsen sammankallas av ordföranden.

§ 5.

Årsmöte skall hållas under mars månad varje år. Kallelse sker på sådant sätt att medlemmarna minst 14 dagar före årsmötet får information om tid, plats och dagordning.

§ 6.

Vid årsmötet fattas beslut med enkel majoritet enligt § 7. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av styrelsen. Röstning genom fullmakt är tillåten. Valberedningen samordnar fullmaktsförfarandet.

§ 7.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Godkännande av kallelse till mötet.

Godkännande av dagordning.

Verksamhetsberättelse och resultatrapport uppläses.

Revisionsberättelse uppläses.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Val av styrelseledamöter enligt § 4.

Val av två revisorer, jämte en suppleant.

Val av valberedning.

Förslag till årsavgift för nästkommande verksamhetsår.

Behandling av motioner.

Övriga ärenden.

§ 8.

Styrelsen förvaltar Gillets tillgångar och företräder dess angelägenheter. Gillets firma tecknas av ordföranden i förening med en annan styrelseledamot.

Vid beslut i frågor av genomgripande betydelse för Gillet i dess helhet, skall motion inlämnas till styrelsen minst 30 dagar före aktuellt årsmöte. Detta för att medlemmarna skall hinna få information i tid.

§ 9.

Gillets räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Räkenskaperna skall sammanföras i bokslut per den 31 december varje år.

§ 10.

För beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar såväl som beslut om Skintebo Gilles eventuella upphörande skall information om detta ges till samtliga medlemmar minst en månad före aktuellt möte och behandlas vid två på varandra – med minst 10 månaders mellanrum – följande allmänna möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Mins två tredjedelar av de närvarande röstberättigade skall stödja beslutet.

Upplöses Skintebo Gille skall dess tillgångar tillfalla den organisation, eller de strävanden, inom Skintebo som arbetar för invånarnas i Skintebo bästa.